💎 اگر این ۹ ویژگی را دارید، پس پدر یا مادر خوبی هستید!

دانشمندان دانشگاه های استنفورد، پنسیلوانیا، دوک، کالیفرنیا، ایلینوی و میشیگان تحقیقات متعددی انجام داده اند تا ویژگی های مشترک والدین خوب و موفق را دریابند.
آنها در این پژوهش ها، هزاران خانواده و کودک را بعضاً حتی تا ۲۰ سال - از کودکی تا جوانی - تحت مطالعه قرار دادند تا ببینند کودکانی که در بزرگسالی موفق تر هستند، دارای چه والدینی بوده اند.