کودکان خود را بزرگسالان کوچک ندانید. زمانی که کودکتان کار بدی انجام می دهد مثلا خواهرش را اذیت می کند، توضیح دادن اینکه چرا کار بدی است و چرا شما را عصبی می کند هیچ گونه تأثیری نخواهد گذاشت. یک بار توضیح دادن در صورت نیاز خوب است، اما تلاش برای تکرار توضیحات، بزرگسالان و کودک را به مشکل می رساند. زیاد صحبت کردن والدین باعث آزار و پریشانی کودک می شود. وقتی حرف زدن و علت آوردن نتیجه نمی دهد، والدین از کوره در رفته و شروع به کتک زدن می کنند. شما باید به جای توضیح دادن صرف، روش های تربیتی کاربردی را در پیش بگیرید.