ده فکرسمی:
1-برون ریزی خشم روش سالمی است.
2-مهربانی برنامهربانی غلبه میکند.
3-اتمام حجت به جروبحث پایان میدهد.
4-صداقت مطلق بهترین روش است.
5-احساساتت رابروز زنده.