‌ کودکان هم رفتار خوب را یاد می گیرند و هم رفتار بد را. رفتار از طریق جادو رخ نمی دهد. رفتار به صورت ناگهانی از ناکجاآباد به وجود نمی آید. خوش رفتاری کودک نتیجه خوش شانسی نیست. رفتار کودک ناشی از یادگیری است. پس امیدوار باشید. اگر کودک می تواند رفتاری را یاد بگیرد، امکان تغییر آن نیز وجود دارد.