والدین عزیز یاد بگیرید که به سخنان کودک گوش بدهید، هرچند بی هدف، پراکنده و طولانی باشد.

کودک باید اجازه داشته باشد احساساتش را در شرایط مختلف بیان کند و در تصمیم گیریها اظهارنظر کند تا در آینده بتواند در موقعیتهای اجتماعی موفق ظاهر شود.
🔹لطفاً شنونده خوبی برای فرزند خود باشید.🔹