💗 احساس امنیت

💓 در یک رابطه کامل، شما باید نسبت به همسرتان احساس امنیت و اطمینان خاطر داشته باشید. 
💓 باید حس کنید که وقتی او هست، دنیا هیچ آسیبی نمی تواند به شما برساند و با کمک او می توانید از پس همه مشکلات برآیید.