والدین باید باهم هماهنگ باشند
اگر همسرتان دارد اشتباه می گوید
حتی اشتباه تنبیه می کند
جلوی فرزند نباید اشتباهش را به او بگویید

والدین نباید پیش فرزندان اقتدار همدیگر را از بین ببرند.