نتیجه اصرار والدین بر کودک تا “همانی بشود که ما می خواهیم!”

📝 اصرار برکنترل کودک برای اینکه دقیقاً

👈“همانی بشود که ما می خواهیم”👉