در این ویدیو خانم دکتر لیلا چهرازی روش های متفاوت ابراز عشق و احساسات به کودکان خود را توضیح میدهد