مشکلات خواب در یک سالگی:
آزاردهنده ترین مشکل سال اول، بیداری های شبانه است.
اگر والدین می خواهند کودک شب بیشتر بخوابد باید خواب روز او را محدود کنند.
 *پیشگیری از مشکلات خواب:
برنامه خواب لذتبخش باشد،کودک مشتاقانه در آن شرکت می کند و اگر موثر باشد در انتها، کودک به آرامی به خواب می رود. کودک عنوان کتابهایی که والدینش برایش می خوانند را خودش انتخاب کند.
اگر کودک وابسته به شی خاصی نباشد، می توان برنامه انتخاب اسباب بازی را ترتیب داد تا به میل خود افتخار همراهی با یکی از آنها را بدهد.