چشم و همچشمی خواهر برادری
هنگامی که کودکان شما با هم دعوا می کنند، اغلب اوقات باید دو کودک را محروم کنید. چون معمولاً هر دو در ایجاد درگیری کمک کرده اند. هیچ وقت دو سؤال نابجای زیر را نپرسید: چه کسی شروع کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ مگر آنکه احساس کنید یک نفر صدمه فیزیکی دیده و زخمی شده است. انتظار نداشته باشید در طی دعوا کودک بزرگتر، عاقلانه تر از کودک کوچیکتر رفتار کند.