این موضوع حقیقت دارد که امروزه بیش از هر زمان دیگر مردان عجلهای برای متعهد گشتن به یک رابطه درازمدت از خود نشان نمیدهند.

 

هنگامی که از مردان در مورد علل این مسأله پرسش میشود، آنها معمولاً چندین دلیل گوناگون را برای عدم آمادگیشان برای ازدواج مطرح میسازند. اما در کل 4 عامل عمده وجود دارد که تأثیر بسزایی روی رفتار مردان امروزی برای تن ندادن به تعهد درازمدت ازدواج اعمال میکنند:

 

1 – مردان با فشار اجتماعی کمتری برای متأهل شدن مواجه هستند. بنابراین یک عامل برای تن دادن به ازدواج در مردان عملاً حذف میشود.