زیرنظرآقای دکتر آفریدون و خانم دکترچهرازی

۴۵ مطلب با موضوع «سایر» ثبت شده است

برای عضویت در گروه مرکز انتخاب اهواز روی لینک کلیک کنید

برای عضویت در گروه مرکز انتخاب اهواز روی لینک کلیک کنید

برای عضویت در گروه مرکز انتخاب اهواز کلیک کنید

ورود

 

۰ نظر
چند تا نکته در مورد اینکه دستهای جوانی داشته باشیم

چند تا نکته در مورد اینکه دستهای جوانی داشته باشیم

چند تا نکته در مورد اینکه دستهای جوانی داشته باشیم:👌

۰ نظر
شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

شکوفایی استعداد در سنین سالمندی

۰ نظر
خطراتی که کارکرد و تعادل سیستم خانواده را تهدید می کنند‎

خطراتی که کارکرد و تعادل سیستم خانواده را تهدید می کنند‎

خطراتی که کارکرد و تعادل سیستم خانواده را تهدید می کنند‎

۰ نظر
یوگا و تاثیر آن بر سالمندان

یوگا و تاثیر آن بر سالمندان

یوگا و تاثیر آن بر سالمندان

۱ نظر
تخریب قوای ادراکی در سالمندان

تخریب قوای ادراکی در سالمندان

تخریب قوای ادراکی در سالمندان

۰ نظر
روش هایی برای موفقیت دانشجویان در امتحان

روش هایی برای موفقیت دانشجویان در امتحان

روش هایی برای موفقیت دانشجویان در امتحان

۰ نظر

سهم ارث زن از اموال همسرش

سهم ارث زن از اموال همسرش

🌸 ماده 913 قانون مدنی می گوید:
📌 «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

۰ نظر

ماده 38 قانون حمایت خانواده

 در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

۰ نظر

گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر

گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌✳️ در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت‌ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و‌ به شرح ذیل عمل خواهد شد:
‌🔵 الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
🔴 ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌کند.
⚪️ ج - در صورتی‌که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.

۰ نظر