🦋 اغلب زنان زیبا فقط به خاطر ظاهرشان پاداش می گیرند و محترم شمرده می شوند. این موضوع آنقدر تکرار می شود که از رشد و توسعه در بخشهای دیگر وجود خود غافل می مانند ...