در ادامه سلسله مباحث مربوط به خانواده سالم، قصد داریم طی گزارش های متعدد به مباحث مربوط به بهداشت روان خانواده بپردازیم. واژه بهداشت و سلامت جزو واژه هایی است که همواره آن را شنیده ایم اما این ۲ واژه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را دربر می گیرد.بهداشت در یک تقسیم کلی به ۲نوع بهداشت جسمی و بهداشت روانی تقسیم می شود و همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند.بهداشت روانی از آن بابت که رابطه مستقیمی با عملکرد فردی، اجتماعی و آسیب های روانی، اجتماعی دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بهداشت روانی در مفهوم کلی توانایی کامل برای ایفای نقش های گوناگون و یا توانایی سازگاری با خود و دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی است.