به نام خدا

زوج درمانی، آموزشی است که طیفی از فرایندهای ناممکن را دربرمیگیرد.لازاروس (1992) میگوید غالبا" به نیمرخ ساختاری بسنده میکنم چرا که در کوتاه ترین زمان ممکن تشابهات و تفاوت های زوجین در ابعاد مختلف را آشکار      می سازد. هدف اصلی کتاب حاضر که با استفاده از فیلم ها به تمامی ابعاد وجودی انسان و ازدواج می پردازد و این ساختارها را در قصه های مختلف به نمایش می گذارد تا با روال تفکر در انواع قصه ها و چگونگی رفتارها مورد بررسی قرار گیرد.اگر زن و شوهری نتوانند در مسائل مختلف باهم توافق داشته باشند و به عبارت دیگر نتوانند باهم کنار بیایند گفته میشود که آنها ناسازگارهستند.