نکات کلیدی که موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندمان می شود...


⛔️ نکته اول؛ به فرزندانمان نگوییم بچه های بدی هستند!


🤔 اگر بچه ها به صرف این که کار بدی کرده اند تصور کنند که بد هستند، کم کم به دلیل این نوع قضاوتها خود را به عنوان یک فرد کم ارزش تلقی خواهند کرد.