وقتی کودک نقاشی می کشد،دائما از او نپرسید: چی کشیدی؟

🎨 نقاشی و رنگ بازی، فعالیتی برای تمرین مهارت های دست ورزی کودک و هماهنگی چشم و دست اوست. این بازی خلاقیت کودک را پرورش داده و به او اجازه خیال پردازی می دهد.

🔹 گاهی کودک فقط دوست دارد رنگ را بر روی کاغذ بکشید و اثر آن را ببیند .

🔹 گاهی ممکن است بخواهد هیجانات و احساساتش را در قابل رنگ های مختلف نشان دهد.

🔹 گاهی کودک فقط می خواهد جرات و جسارتش را با حرکت محکم قلمو بر روی کاغذ نشان دهد.

🔑 کودک از نقاشی کردن لذت می برد نه از نتیجه نقاشی اش. این لذت را با پرسیدن سوال «چی کشیدی» از او نگیریم.