هنر ارتباط با کودک

گام اول در برقراری ارتباط با کودک پاسخ به احساسات کودک است.

۱. به چشمان کودک نگاه کنید تا بفهمید چه احساسی دارد.(غم. خوشحالی..)

۲. وقتی احساس او را فهمیدید با یک جمله کوتاه آنرا بیان کنید. (تو غمگین به نطر می رسی. خوشحال به نظر می رسی.  انگار عصبانی هستی)

۳. سعی کنید حالت چهره شما با احساس کودک همخوان باشد.