نکات کلیدی که موجب کاهش اعتماد به نفس در فرزندمان می شود...


⛔️ نکته دوم؛ به فرزندانمان نگوییم زمانی بچه های خوبی هستند که رفتار مناسبی داشته باشند.


👀  در این جا تفاوت بین رفتار خوب و بچه خوب بودن مشخص نشده است. در این صورت احساس کودک از عزت نفس لطمه می بیند و چنین باور خواهد نمود که فقط هنگامی خوب است که عمل خوبی انجام دهد و با انجام کوچکترین رفتار بدی او دیگر خوب نیست.